תחזיות כלכליות עדכניות

בעמוד הבא תוכלו לצפות בתחזיות אינפלציה, מדד המחירים לצרכן, ריבית בנק ישראל, ריבית פריים, ועוגני אג"ח של ריביות משתנות. תחזיות אלו מבוססות ציפיות על שוק ההון שבאות לידי ביטוי בתשואות אגרות החוב הממשלתיות, ופרסומי חטיבת המחקר של בנק ישראל, ומשמשות גופים פיננסים, בנקים ומשרדי ממשלה.

תחזית אינפלציה

תחזית ריבית בנק ישראל

תחזית ריבית פריים

תחזית עוגן אג"ח ריבית משתנה כל 5 שנים צמודה

תחזית עוגן אג"ח ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה

קַנְטָה בתקשורת

הסטארטאפ הישראלי Kanta מבטיח לחסוך לכם כסף במשכנתא
"הסטארטאפ הישראלי Kanta מבטיח לחסוך לכם כסף במשכנתא"
תשלומי המשכנתא עלו? הנה 5 דרכים להורדת ההחזר החודשי
"תשלומי המשכנתא עלו? הנה 5 דרכים להורדת ההחזר החודשי"
3 צ'יטים (חוקיים) שיחסכו לכם כסף במשכנתא
"3 צ'יטים (חוקיים) שיחסכו לכם כסף במשכנתא"
לחצו לקבלת שיחה מיועץ

הסבר על התחזיות המוצגות

מה מקור התחזיות?

התחזיות מבוססות על הציפיות העדכניות של שוק ההון, כפי שהן באות לידי ביטוי בנתוני תשואות אגרות החוב של מדינת ישראל, אלו שצמודות למדד המחירים לצרכן ואלו שאינן צמודות. ניתן לצפות בנתונים אלו בכל זמן באתר בנק ישראל, על ידי הורדת מסמך "נתוני התשואות הנומינליות והריאליות המחושבות על בסיס מודל".

כל כמה זמן התחזיות מתעדכנות?

התחזיות מתעדכנות פעמיים בחודש: בתחילת החודש ובאמצע החודש. לצפייה במועדי הפרסום העדכניים לשנה הקרובה, יש להיכנס לאתר בנק ישראל, ולהוריד את מסמך "לוח מועדי פרסום הנתונים של התשואות הנומינליות והריאליות המחושבות על בסיס מודל".

כיצד לקרוא את התחזיות?

תחזית אינפלציה

תחזית האינפלציה מוצגת במונחים שנתיים, ולכן כדי להבין מה השינוי עבור חודש ספציפי, יש לחלק את הנתון שמוצג ב12. לדוגמא, במידה ובעוד 5 שנים (60 חודשים), האינפלציה השנתית הצפויה לפי הגרף היא 3.0%, אז האינפלציה לאותו חודש צפויה לעמוד על 0.25% (3 אחוז חלקי 12 חודשים).

תחזית ריבית בנק ישראל

תחזית ריבית בנק ישראל גם מוצגת במונחים שנתיים, ומייצגת את הציפיות להחלטות שינויי הריבית של נגיד בנק ישראל, אשר מתפרסמות 8 פעמים בשנה.

תחזית ריבית פריים

כמו כל ריבית משכנתא, ריבית הפריים מורכב מבסיס ריבית ותוספת. במקרה של ריבית הפריים בסיס הריבית הוא ריבית בנק ישראל, והתוספת היא אחוז וחצי. ולכן תחזית ריבית הפריים היא בדיוק כמו תחזית ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%.

תחזית עוגן אג"ח ריביות משתנות כל 5 שנים

במקרה של ריביות משתנות, בסיס הריבית שלהן הוא עוגן אג"ח, והתוספת תלויה במשא ומתן עם הבנקים. ריבית משתנה תשתנה בהתאם לשינויים בעוגן האג"ח שלה, אם העוגן יעלה אז הריבית תעלה, ולהפך אם העוגן ירד אז הריבית תרד. לדוגמא, אם העוגן היום של ריבית משתנה כל 5 שנים צמודה הוא 1.00%, והתחזית צופה שהעוגן יעמוד בעוד 5 שנים על 1.50%, אז הצפי הוא שהריבית של מי שלוקח מסלול משכנתא בריבית משתנה כל 5 שנים צמודה היום, תעלה בעוד 5 שנים בחצי אחוז.

תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל

תחזיות אלו מעט שונות מהתחזיות המוצגות למעלה, עם זאת הן עדיין מבוססות בעיקרן על תשואות אגרות החוב של מדינת ישראל, אך גם על מחקר שעורכים החוקרים בחטיבת המחקר של בנק ישראל, אשר במסגרתו לוקחים בחשבון ציפיות לשינויים מאקרו כלכליים בארץ בעולם בשנים הקרובות. התחזיות של חטיבת המחקר מתפרסמות 4 פעמים בשנה, בינואר, אפריל, יולי, ואוקטובר.

תחזית אינפלציה

תחזית אינפלציה 2024: 2.4%

תחזית אינפלציה 2025: 2.0%

תחזית מדד המחירים לצרכן

תחזית מדד המחירים לצרכן 2024: 2.4%

תחזית מדד המחירים לצרכן 2025: 2.0%

קל להתבלבל בין המונח "מדד המחירים לצרכן" למונח "אינפלציה" כי הם מופיעים לעיתים קרובות באותו הקשר. בכלכלה ניתן לתאר עלייה במדד המחירים לצרכן כאינפלציה, וירידה במדד כדיפלציה. בהקשר של תחזיות מדובר באותו דבר בדיוק, ולכן התחזיות זהות.

תחזית ריבית בנק ישראל

על פי התחזית, ריבית בנק ישראל צפויה לעמוד על 3.75% או 4.0% בממוצע ברבעון הרביעי של 2024.

תחזית ריבית פריים

ולכן לפי התחזית, ריבית הפריים צפויה לעמוד על 5.25% או 5.5% בממוצע ברבעון הרביעי של 2024.

הסיכונים העיקריים לתחזיות (לפי חטיבת המחקר של בנק ישראל)

התחזית מבוססת על ההנחה שהמלחמה תתרכז בעיקרה בחזית אחת, מול ארגוני הטרור בעזה, ושהשלכותיה יימשכו אל תוך שנת 2024 בעצימות פוחתת. להתפתחויות שונות – שישפיעו על משך, והיקף המלחמה – תהיה כמובן השפעה מהותית על ההתפתחויות הכלכליות. בפרט, להתרחבות המלחמה לזירה הצפונית, שעל פי הערכות הינה מורכבת יותר מזו שבדרום, צפויה להיות השפעה כלכלית חמורה יותר.

התרחבות זו תלווה בפגיעה נוספת בצמיחה, ולזמן מה גם בשיבושים באפשרות לקיים פעילות כלכלית שגרתית, וכתוצאה מכך עלולה לערער מחדש את היציבות בשווקים ולהביא ללחץ לעליית האינפלציה. לאור אפשרות זו אנו מעריכים כי מאזן הסיכונים ביחס לתחזית חטיבת המחקר נוטה כלפי מטה. בקבלת החלטות מדיניות – מוניטרית ופיסקאלית -  חשוב להכיר בכך שישנה הסתברות לא מבוטלת גם להתרחשות כזאת במהלך אופק התחזית.

בתחום הפיסקלי, הסיכונים לתחזית נובעים מאי ודאות ביחס להיקף ואופן מימון הוצאות הממשלה. ככל שהממשלה תחליט להגדיל יותר את ההוצאות ו\או להימנע מצמצום הוצאות אחרות, כך הגירעון והחוב צפויים לגדול יותר בהתאם. בתרחיש בו הממשלה תבחר שלא לבצע התאמות תקציביות במהלך השנים הבאות, תוך הגדלה משמעותית של הגרעון המבני, יחס החוב לתוצר צפוי להמשיך לעלות גם מעבר לאופק התחזית.

למדיניות כזאת צפויות להיות השלכות שליליות על המשק. אלו עלולות להתבטא בעלייה בפרמיית הסיכון של המשק ובתשואות האג"ח, בירידה אפשרית בדרוג האשראי, בפיחות בערך השקל, בעלייה של הריבית וכן בעלייה באינפלציה. בתרחיש כזה, נטל תשלומי הריבית על החוב יגדל עוד יותר במהלך השנים הקרובות, ובכך יתווסף לגידול בהוצאות הביטחון ובהוצאות האזרחיות. העלייה בריבית, לצד הפגיעה באמון השווקים, צפויים להוביל גם לדחיקת השקעות, מה שיביא לירידה בתוצר הפוטנציאלי ובצמיחה בשנים שלאחר מכן.

קשה לחזות מה תהיה עוצמת התגובה של פרמיית הסיכון של המשק הישראלי ומה יהיו השפעות תגובה זו על הפעילות הכלכלית. כדי לבחון את רגישות החוב לשיעורי הצמיחה והריבית על החוב הציבורי, בחנו תרחישים שונים בהם הממשלה לא מבצעת התאמות:

בתרחיש הראשון, השווקים מגיבים בצורה ליניארית, החוב מתייקר בהדרגה בשל גידול הביקושים להון מצד הממשלה והתוצר צומח החל משנת 2026 לפי קצב הצמיחה הפוטנציאלי.

בתרחישים האחרים, פרמיית הסיכון בשווקים הפיננסיים מגיבה מוקדם יותר לעליה הצפויה ביחס החוב לתוצר: הריבית על גיוס החוב החדש קופצת ב-100 נקודות בסיס כבר ב-2024, וממשיכה לגדול ליניארית עם הגידול ביחס החוב לתוצר. בחלק מהתרחישים, עליית פרמיית הסיכון גם פוגעת בצמיחת המשק בשנים 2024 ו-2025 בכחצי אחוז לשנה, לפני שקצב הצמיחה חוזר לממוצע בשנים שלפני הקורונה והמלחמה, ובאחרים הצמיחה נשארת נמוכה מהפוטנציאל בחצי אחוז לשנה באופן פרמננטי.

תוצאות הסימולציה מעידות כי יחס החוב לתוצר צפוי לגדול בתרחישים אלה בקצב מהיר ולהאמיר בשנת 2030 עד לרמה של 72 – 80 אחוזי תוצר לעומת 63 אחוזים בתרחיש בו מבוצעות התאמות המקזזות את הגידול הפרמננטי בהוצאות במלואו. קשה להעריך מתי בדיוק יגיבו השווקים לדינמיקה כזו, אך בסופו של דבר, כפי שמלמד הניסיון ההיסטורי בישראל ובעולם, היא תחייב התאמות בקנה מידה גדול בהרבה ממה שנדרש היום.

מקום ראשון בשירות!

איך אפשר לעזור?

צרו קשר וקבלו מענה מהיר ומקצועי:

מעוניינים לקבל שיחה מיועץ?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
פנייתכם התקבלה, יועץ יחזור אליכם בהקדם
נא למלא את כל השדות המסומנים

מה אומרים עלינו?

נשמח להמשיך לעזור!